Skip to main content

Je verstand loskoppelen van je geloof is een overtreding van het eerste en belangrijkste gebod uit de Bijbel:
Lukas 10:27: ‘Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, heel uw kracht en heel uw verstand.’ Kortom, niet geloof of rede, maar Geloof en Rede.

De verantwoordelijkheid van iedere christen is om te weten wat hij gelooft en in staat te zijn om aan mensen uit te leggen waarom hij dat gelooft. Het geloof uitleggen en onderbouwen wordt ook wel apologetiek genoemd.

Daar gaat mijn Youtube kanaal over. Mijn doel is om je te helpen de waarheid van het christendom te zien en te verdedigen. Dit is in lijn met de Bijbelse opdracht:
1 Petrus 3:15: maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.
2 Korinthe 10:5: Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,

Mocht je mijn werk waarderen en dit financieel willen steunen, dan kun je de gift maandelijks overmaken op mijn persoonlijke rekening:

De financiële steun wordt natuurlijk enorm gewaardeerd, maar mijn voorwaarde is wel dat het echt vanuit je hart moet komen. Ook moet je het kunnen missen, want onze hemelse Vader weet wat wij nodig hebben.

De apostel Paulus is een goed uitgangspunt:
Handelingen 20: 32-33: En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn genade, aan Hem Die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemands zilver of goud of kleding verlangd.
1 Korinthe 9:12: Als anderen aan dit recht over u deelhebben, waarom wij niet des te meer? Wij hebben echter van dit recht geen gebruik gemaakt, maar wij verdragen alles, opdat wij geen enkele hindernis opwerpen voor het Evangelie van Christus.
2 Korinthe 11:9: Want wat mij ontbrak, hebben de broeders die van Macedonië kwamen, aangevuld; en in alles ben ik ervoor op mijn hoede geweest u niet tot last te zijn, en ik zal er ook voor op mijn hoede blijven.

Hartelijk dank!